top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Om zaken vlot te laten verlopen kan u hieronder onze algemene voorwaarden vinden. Honderwijs houdt zich eraan op een eerlijke manier zaken te doen en staat steeds open voor dialoog mocht u toch problemen ondervinden.

Bij het boeken van een dienst van Honderwijs gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met de algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen bij Honderwijs. Honderwijs heeft alle respect voor jou, je gezin en je dieren. We doen ons best om het elke hondenliefhebber zo aangenaam mogelijk te maken en om rekening te houden met jouw wensen. Honderwijs geeft advies op basis van kennis, ervaring en deskundigheid. Regelmatig schoolt de hondengedragscoach zich bij qua relevante en actuele kennis, capaciteiten en deskundigheid omtrent hondengedrag, positieve en hondvriendelijke leermethodes en aanwijzingen tot het uitvoeren daarvan. Honderwijs is niet verantwoordelijk bij het niet bereiken van het trainingsdoel en/of terugval in het gedrag van de hond. Buiten de aangeboden activiteit is de hond immers onderhevig aan meerdere invloeden waarop de organisatie geen invloed heeft.

 

Art. 1.Toepassing algemene voorwaarden 
 

•    Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen, diensten van en overeenkomsten met Honderwijs en haar divisies ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. 
•    Door het bezoeken van deze website verklaard u kennis te nemen en akkoord te met de algemene voorwaarden van Honderwijs. In geval van gebruik te maken van de diensten van Honderwijs bevestigt eveneens de klant impliciet kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. 
•    De klant is op de hoogte dat Honderwijs enkel begeleiding en advies geeft en onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk is over de uitvoering hiervan door de klant. 
 

Art. 2.Aanbiedingen, diensten en orderbevestiging


•    Alle aanbiedingen en diensten van Honderwijs zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. 
•    De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de zich mondeling, per mail of digitaal via de website inschrijft voor de dienst. 
•    Aanbiedingen en diensten gelden niet automatisch voor enige toekomstige opdracht.
 

Art. 3.Tarieven

•    De tarieven zijn terug te vinden op de website en zijn incl. BTW tenzij anders aangegeven. 
•    Verplaatsingskosten bedragen 0,50 euro per km heen en terug te rekenen vanuit Belsele. Binnen de straal van 5 km wordt er geen vergoeding gevraagd.
 

Art. 4.Annulering en geldigheidstermijn van de dienst

•    Annulatie door de klant dient zowel telefonisch als per mail te gebeuren. 
•    Honderwijs kan deze afspraak annuleren in geval van overmacht en dit per mail, maar zal u steeds trachten ook telefonisch te bereiken.
•    Wanneer u, als klant, de afspraak wenst te annuleren kan dit telefonisch of per mail, tot 48 uur voor de afspraak. Bij annulatie korter dan 48 uur voor de afspraak kan dit telefonisch of per mail mits betaling van 50% van het verschuldigde bedrag voor die afspraak. Bij ziekte van u of uw hond (mits aan te tonen via doktersbewijs) en als er binnen de maand een nieuwe afspraak gemaakt wordt vervallen de annulatiekosten. Bij het niet komen opdagen op de afspraak, wordt er 50% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. 
•    betaalde lessenpakketten dienen binnen een termijn van 6 maanden opgenomen te worden, zoniet vervallen de reeds betaalde lessen, het resterende bedrag wordt niet terugbetaald. Behoudens aantoonbare overmacht (ziekte baasje of hond, overlijden baasje of hond) kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Wanneer de nodige bewijzen van dokter of dierenarts kunnen voorgelegd worden kan er afgesproken worden de lessen voor bepaalde termijn op te schorten of af te lassen met terugbetaling van het resterende bedrag.
 

Art. 5.Betalingsmodaliteiten

•    Particulieren dienen contant te betalen of via bancontact op het moment van de dienst. Indien zij wensen om via overschrijving te betalen, dient de betaling 48u vooraf uitgevoerd te zijn via overschrijving op rekeningnummer van Honderwijs BE35 0689 4423 7837  BIC GKCCBEBB met vermelding ‘de gevraagde dienst + naam dier'.
•    Bedrijven ontvangen een factuur.  De facturen van Honderwijs zijn contant betaalbaar tenzij een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, zonder disconto of korting afgesproken wordt. 
•    Bij ontstentenis van betaling binnen de overeengekomen termijn, zullen vanaf de vervaldag op het onbetaald bedrag van de betrokken factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn gelijk aan de rente bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 (gewijzigd bij Wet van 22 november 2013) betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. 
•    Eveneens is de klant bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, ten titel van schadebeding een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het op de vervaldag onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR, onverminderd het recht van Honderwijs een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van grotere werkelijk geleden schade. 
•   Honderwijs behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

  • Direct na bestelling van de online cursus of lespakketten in de webwinkel volgt betaling. Na betaling ontvangt de opdrachtgever persoonlijke inloggegevens en wordt de online omgeving, voor de overeengekomen termijn, toegankelijk.

  • Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of met de omgeving, kan je steeds mailen naar kimmy@honderwijs.be

  • Het is niet mogelijk de aankoop van een online cursus te annuleren.

 

Art. 6.Klachten – protest van factuur

•    Elk protest dient per e-mail aan Honderwijs te worden bezorgd binnen een termijn van 8 kalenderdagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. 
•    Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen/saldofacturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

 

Art. 7.Aansprakelijkheid

•    Honderwijs verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Honderwijs zijn middelenverbintenissen.
•    Honderwijs is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering, schade of het niet behalen van het gewenste resultaat.
•    Honderwijs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de klant, zijn of haar dier, andere personen of materiaal. De klant blijft verantwoordelijk voor zijn of haar dier tijdens en na de diensten door Honderwijs. 
•    Honderwijs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Honderwijs zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Honderwijs of een aangestelde/uitvoerder.
•    Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Honderwijs het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
•    Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Honderwijs geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun diensten.
•    De klant erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
•    De klant dient te beschikken over een familiale verzekering waarin zijn of haar dier is opgenomen. 
 

Art. 8.Aanlevering bronbestanden, documenten – intellectuele eigendom

•    Alle documenten waaruit onze intellectuele dienstprestaties blijken of zijn vervat, blijven ten allen tijde onze eigendom. De klant erkent dat alle rechten op daarop bij uitsluiting toekomen aan Honderwijs en dat hij daar zelfs geen enkel recht op kan doen gelden. De klant erkent dat de vermelde items, evenals de ermee samenhangende knowhow, methoden ontwikkelde software, de exclusieve eigendom zijn van Honderwijs en in aanmerking zouden kunnen komen voor intellectuele beschermingsrechten. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs niet gedeeltelijk zonder schriftelijke toelating van Honderwijs. De klant ziet bij deze uitdrukkelijk af van de mogelijkheid om daaromtrent enig recht aan te voeren en de bekomen informatie aan te wenden om een aanvraag te doen voor een intellectueel beschermingsrecht. Hij verbindt zicht tot geheimhouding en zal zich ervan onthouden.

 

Art 9. Garantie 

•    Honderwijs biedt geen resultaatgarantie wel een middelengarantie. Wij gebruiken geen intimiderende of strafgerichte technieken bij het trainen van dieren.

Art. 10.Verwerking persoonsgegevens

•    Honderwijs wordt in functie van de nieuwe Wet op de Verwerking van Persoonsgegevens (GDPR) niet aanzien als “verwerker” van persoonsgegevens, en in die zin zal er met de opdrachtgever/klant geen verwerkersovereenkomst worden opgemaakt. Honderwijs treedt steeds op als verwerkingsverantwoordelijke en niet als verwerker. Daarnaast vindt Honderwijs de bescherming van de persoonsgegevens van de klant uitermate belangrijk.
 

Art. 11.Overmacht

•    Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Honderwijs geen controle heeft, bevrijden Honderwijs, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.
•    Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Honderwijs tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 

Art. 12.Nietigheid

•    Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Honderwijs en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.
 

Art. 13.Kennisgevingen

•    Alle mededelingen en kennisgevingen, vereist of toegelaten uit hoofde van huidige overeenkomst en/of haar uitvoering, dienen te gebeuren per gewoon schrijven of e-mail aan de adressen bij aanvang van de overeenkomst, of aan elk ander adres dat door één van de partijen minstens één maand op voorhand schriftelijk is meegedeeld aan de andere partijen per aangetekend schrijven, behoudens anders bepaald in een overeenkomst of offerte. 

 
Art. 14.Toepasselijk recht-bevoegde rechtbank

•    Op alle diensten van of overeenkomsten met Honderwijs en leveringen en werken door Honderwijs is enkel het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd waar de maatschappelijke zetel van Honderwijs is gelegen.
 

bottom of page